Blog Post Header Image The first ten days of Dhu’l-Hijjah

The first ten days of Dhu’l-Hijjah

Days of virtue and righteous deeds

Praise be to Allaah Who has created Time and has made some times better than others, some months and days and nights better than others, when rewards are multiplied …

Read More →
Blog Post Header Image Scientist Proved Fasting During RAMADAN can prevent Cancer.

Scientist Proved Fasting During RAMADAN can prevent Cancer.

The Japanese scientist Joshinori Ohsumi has discovered the program called Otofazhoni. It is the purification of the body from unsightly cells. Cleaning that happens during the eager and hungry stay.Getting genetic mutations, cancer and nonautical …

Read More →
Blog Post Header Image TSAKANIN KWAKWALWA DA ZUCIYA 6

TSAKANIN KWAKWALWA DA ZUCIYA 6

Dakta Gary Schwartz da Linda sun gano cewa, yadda kwakwalwa take da jijiyoyin sadarwa tsakaninta da sauran sasannin jiki, haka zuciya take dasu, kuma tasirin zuciya wajen sarrafa jiki ya shallake na kwakwalwa nesa ba …

Read More →
Blog Post Header Image TSAKANIN KWAKWALWA DA ZUCIYA 5

TSAKANIN KWAKWALWA DA ZUCIYA 5

Suka ce wuri na farko da Allah ya ambaci zuciya yana alakanta ta da tunina shi ne cikin Suratul A'araaf, aya ta 179, inda yake cewa: "Kuma lalle ne hakika, mun halitta, saboda Jahannama, masu …

Read More →
Blog Post Header Image TSAKANIN KWAKWALWA DA ZUCIYA 4

TSAKANIN KWAKWALWA DA ZUCIYA 4

Bangaren kwakwalwa mai lura da tsarin tunani da fahimtar yanayi da yanke hukunci, shi ne bangaren da ke gab da goshi, wanda malaman kimiyya ke kira Cerebral Cortex. Daga cikin wannan bangare akwai tsagin da …

Read More →
Blog Post Header Image TSAKANIN KWAKWALWA DA ZUCIYA 3

TSAKANIN KWAKWALWA DA ZUCIYA 3

Wannan yasa da yawa cikin mutane, musamman a kasar Hausa, basu cika yarda da binciken Malaman Kimiyyar zamani ba kan wasu abubuwa da suka shafi halittar dan adam, ko sararin samaniya da dai sauran abubuwa …

Read More →
Blog Post Header Image TSAKANIN KWAKWALWA DA ZUCIYA 1

TSAKANIN KWAKWALWA DA ZUCIYA 1

A wajen malaman kimiyyar halittar dan adam, kamar yadda muka gani, tunanin dan adam na samuwa ne ta hanyar kwakwalwarsa. A takaice ma dai suna ganin kwakwalwar dan adam ne ke sarrafa sauran bangarorin jikinsa …

Read More →

Vulnerability is the essence of romance. It’s the art of being uncalculated, the willingness to look foolish, the courage to say, ‘This is me, and I’m interested in you enough to show you my flaws with the hope that you may embrace me for all that I am but, more important, all that I am not.’
---Ashton Kutcher

Imagination is more important than knowledge. Life is like riding a bicycle. To keep your balance you must keep moving. If you can't explain it simply, you don't understand it well enough.
--- Albert Einstein